google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

โรงเรียนสุจริต

ข้อมูลพื้นฐาน

 1. โครงสร้าง
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. Q&A
 3. Social Network

การดำเนินงาน

 1. แผนดำเนินงานประจำปี
 2. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 4. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน

 1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

 1. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 4. E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 2. รายงานการดำเนินติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 2. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. หลักเกณฑ์รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 1. ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน