พ.ย. 12

กิจกรรม ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2558 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเรียน การป้องกันและร่วมช่วยกันหาแนวทางส่งเสริม ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพกิจกรรม

ก.ย. 02

กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนวังบ่อวิทยา ประจำปี 2558

โรงเรียนวังบ่อวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านกีฬาให้กับนักเรียน ฝึกให้นักเรียนรู้จัก การแพ้ การชนะ และ การให้อภัย

ประมวลภาพกิจกรรม

ส.ค. 13

กิจกรรมเปิดโลก AEC 2558

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรม เปิดโลก AEC. 2558

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เพื่อสร้างแรงจูงในให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญ และมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี

และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ในการจัดกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

Older posts «