google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

Category Archive: ข้อมูลโรงเรียน

ธ.ค. 06

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน โรงเรียนวังบ่อวิทยาเดิมชื่อโรงเรียนหนองบัว (สาขา) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  เริ่มเป็นโรงเรียนหนองบัว (สาขา) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยผู้อำนวยการสุวัฒน์  ลีวุฒินันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว  เป็นผู้เริ่มก่อตั้งขึ้น  เนื่องจากในสมัยนั้นตำบลวังบ่อมีนักเรียน เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาต่ำกว่าตำบลอื่น ๆ ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๖  ผู้อำนวยการปรีชา    ทานะมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ได้แต่งตั้งให้ นายขุน   โอภาษี  ตำแหน่งอาจารย์  ๒  ระดับ  ๗  โรงเรียนหนองบัวเป็นผู้ดูแลโรงเรียนหนองบัว (สาขา) โดยให้บริหารและจัดการศึกษา  โรงเรียนหนองบัว  (สาขา) เริ่มแรกได้อาศัยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดเป็นที่สอนชั่วคราว  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สมัครเข้าเรียนครั้งแรกจำนวน  ๖๗  คน ต่อมาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรได้ออกเอกสารสิทธิ  ( ส.ป.ก. ๔-๓๑ ) ให้จัดสร้างโรงเรียนในวันที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗  จำนวน  ๓๖  ไร่  และคุณย่าหัก   …

Continue reading »

ธ.ค. 06

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนวังบ่อวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙  หมู่ ๖ ตำบล วังบ่อ  อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๑๑๐  โทรศัพท์ ๐๕๖-๘๗๙๕๕๗  โทรสาร ๐๕๖-๘๗๙๕๕๗  E – mail : admin@wbvschool.net   website : www.wbvschool.net สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ โรงเรียนวังบ่อวิทยาได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งใหม่  ลำดับที่  ๓๔ ของจังหวัดนครสวรรค์   ในวันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐ ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖  เนื้อที่  ๕๐  ไร่ เขตพื้นที่บริการ จำนวน  ๘   โรงเรียน  ดังนี้ ๑. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ๒. โรงเรียนบ้านเขานางต่วม ๓. …

Continue reading »

» Newer posts