google-site-verification=lJyCM7rFXu7Fzl-d7oa2m_Y1SHud9LZfIfe0IMtOvjw

Category Archive: กิจกรรมคณะครู

มิ.ย. 01

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวังบ่อวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ใน …

Continue reading »

มิ.ย. 01

อบรมจัดทำแผนพัฒฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

โรงเรียนวังบ่อจัดการอบรมการจัดทำแผนพัฒฯ และแผนปฏิบัติกา …

Continue reading »

มี.ค. 10

เตรียมรับการประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรม

Older posts «